Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten – det nye verktøyet for tryggere boligsalg.

Boligsalgsrapport som også benevnes som BSR eller Boligrapport, er en mer teknisk rapport enn Verdi- og lånetakst.
Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen. Boligsalgsrapport er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Boligsalgsrapportens (BSR) primære oppgave er å analysere bygningers tekniske tilstand ved omsetning av bolig.

Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir således systematisk og grundig informasjon om de viktige forholdene ved en bolig.
Det settes en tilstandsgrad på hver enkelt bygningsdel, slik at leser av rapporten enkelt kan få innblikk i hvilke avvik som er forbundet med bygningsdelene. Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen. Hver enkelt bygningsdel vil bli vurdert ut fra, alder, slitasje, utidsmessighet, byggefeil, osv.

Det benyttes tilstandsgrader (TG) for å angi eventuelle byggetekniske tilstandssvekkelser. Dersom informasjon om rom eller bygningsdeler er gitt tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGiU er dette angitt i rapportsammendraget. Det gjør det enkelt for deg å raskt få oversikt over de viktigste forholdene ved boligen. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

Kunden gis mulighet for velge bort tjenester. Enten fordi det ikke er behov for tjenesten eller på grunn av lokale markedsforhold. Følgende tjenester kan velges bort:

AREALMÅLING:
Takstmannen måler opp boligens bruksareal (BRA) og kategoriserer rommene avhengig av bruken (Primærrom/P-rom og Sekundærrom/S-rom).

KONTROLL AV TEGNINGER:
Takstmannen kan motta relevante tegninger og dokumenter fra selger, eller innhente dem selv fra kommunen. Det skal foretas en gjennomgang av godkjente og byggemeldte tegninger mv.

KONTROLL AV FUNKSJONER FOR P-ROM:
Takstmannen foretar en vurdering av bl.a. dagslysflate, takhøyde og rømningsvei for boligens rom til varig opphold. Vurderingen gjøres dersom boligen ikke samsvarer med de byggemeldte tegningene og forholder seg til dagens forskriftskrav.

UTVIDET FUKTSØKING (HULLTAKING)
Hulltaking foretas i relevante konstruksjoner som innredet kjeller og/eller bad. Takstmannen påpeker hvor i boligen det er behov, og kunden vil selv avgjøre om det skal foretas hulltaking er ikke. Når takstmannen har foretatt sin fuktmåling i konstruksjonen, vil hullet tettes med et elektrolokk eller et spesialtilpasset NTF-lokk.

FORENKLET VURDERING AV DET ELEKTRISKE ANLEGGET:
Takstmannen foretar en visuell inspeksjon av el-anlegget og gjennomgår en sjekkliste med spørsmål vedrørende el-anlegget i boligen. Herunder spørsmål om når arbeid er utført, samsvarserklæringer mv. (takstmannen har ikke el-faglig spisskompetanse og undersøkelsen er på et overordnet nivå).

FORENKLET VURDERING AV BRANNTEKNISKE FORHOLD:
Takstmannen gjennomgår en sjekkliste med spørsmål vedrørende brannsikkerhet i boligen. Herunder spørsmål om rømningsveier, varslingsutstyr, slukkeutstyr mv.

TILSTANDSVURDERING AV TILLEGGSBYGG:
Valgfrihet for kunden om hvordan eventuelle tilleggsbygg skal vurderes. Ikke alle tilleggsbygg er like viktige, og kunden kan i samråd med takstmannen velge om bygget skal vurderes og i hvilket omfang.

Boligsalgsrapportens sammendrag gir en god oversikt over de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel hvor alle kontrollpunkter fremgår. Det blir utført visuelle observasjoner, og inspeksjon på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen.

Rapporten kan foruten hoveddelen også leveres med et sammendrag som inneholder en over de viktigste forholdene ved boligen. Sammendraget vil normalt bestå av 8-10 sider, og har en QR-kode som gir tilgang til den komplette hovedrapporten. Sammendragsrapporten antas å bli mest brukt i salgsprospekt.